پادکست های محمود سلطانی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 1 (گفتار 26): رویکرد هوش متعادل/موضوع: رویکرد چیست؟

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 2 (گفتار 27): رویکرد هوش متعادل/موضوع: کودک آرزوها، بینش و روش

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 3 (گفتار 28): رویکرد هوش متعادل/موضوع: هوش های چندگانه

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 1 (گفتار 29): رویکرد هوش جسمی/موضوع: تغذیه صحیح

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 2 (گفتار 30): رویکرد هوش جسمی/موضوع: قانون و قرارداد، ریتم و تغذیه صحیح خانواده

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 3 (گفتار 31): رویکرد هوش جسمی/موضوع: صلح، چهارفصل و نگاه سنتی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 4 (گفتار 32): رویکرد هوش جسمی/موضوع: تغذیه، باز و دست ورزی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 5 (گفتار 33): رویکرد هوش جسمی/موضوع: جزء نگری و کل نگری،تنفس و حرکت

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 6 (گفتار 34): رویکرد هوش جسمی/موضوع: حرکت و فواید آن

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 7 (گفتار 35): رویکرد هوش جسمی/موضوع: نظافت و استراحت، جسم سالم، ذهن سالم ، روان سالم

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 8 (گفتار 36): رویکرد هوش جسمی/موضوع: نظافت و استراحت، جسم سالم، ذهن سالم ، روان سالم

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 9 (گفتار 37): رویکرد هوش جسمی/موضوع: مروری بر ویژگی های کودک، ويژگى هاى كاردستى بچه ها، كمك بى مورد نه، حمايت بله

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 1 (گفتار 38): هوش معنوی/موضوع: نیازهای روان

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 2 (گفتار 39): هوش معنوی/موضوع: توجه

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 3 (گفتار 40): هوش معنوی/موضوع: امنیت، ایمان، باور

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 4 (گفتار 41): هوش معنوی/موضوع: ناامنی ریشه بیشتر ناهنجاری‌های رفتاری، توجه، خودشیفتگی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 5 (گفتار 42): هوش معنوی/موضوع: توجه درونی و توجه بیرونی، توجه به خود، احساس گناه

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 6 (گفتار 43): هوش معنوی/موضوع: سرعت، نیاز دیگر روان یعنی زیبایی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 7 (گفتار 44): هوش معنوی/موضوع: زیبایی درون و بیرون

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 8 (گفتار 45): هوش معنوی/موضوع: زیبایی، وجود و عدم درک منشاء در قالب بازی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 9 (گفتار 46): هوش معنوی/موضوع: واقعیت و حقیقت، دانایی و آگاهی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 10 (گفتار 47): هوش معنوی/موضوع: نیازهای روان، شادی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 11 (گفتار 48): هوش معنوی/موضوع: امید و باور، امنیت و اعتماد

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 12 (گفتار 49): هوش معنوی/موضوع: اقتدار والدین

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 1 (گفتار 50): هوش هیجانی/موضوع: مفهوم حس ،احساس ،عاطفه ،هیجان

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 2 (گفتار 51): هوش هیجانی/موضوع: شناخت احساسات و بیان آنها

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 3 (گفتار 52): هوش هیجانی/موضوع: احساسات ناخوشایند، مهارت عبور از احساسات

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 4 (گفتار 53): هوش هیجانی/موضوع: تفاوت هوش هیجانی و هوش معنوی، اضطراب والدین

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 5 (گفتار 54): هوش هیجانی/موضوع: احساس خشم، احساس غم

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 6 (گفتار 55): هوش هیجانی/موضوع: بیان احساسات

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 7 (گفتار 56): هوش هیجانی/موضوع: غم غریزی و فطری، مفهوم حزن

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 8 (گفتار 57): هوش هیجانی/موضوع: عبور از احساسات، ذکر

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 9 (گفتار 58): هوش هیجانی/موضوع: ورد و ذکر، کمک به عبور از احساسات

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 10 (گفتار 59): هوش هیجانی/موضوع: عبور از احساسات، تحلیل رفتار متقابل نقش والد، بالغ، کودک در واکنش به رویداد

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 11 (گفتار 60): هوش هیجانی/موضوع: عبور از احساسات، نقش بالغ به عنوان معرفت و آگاهی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 12 (گفتار 61): هوش هیجانی/موضوع: کمک به کودک برای عبور از احساساتش

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 13 (گفتار 62): هوش هیجانی/موضوع: درک احساس، شنونده فعال، اهمیت حال خوب والدین

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 14 (گفتار 63): هوش هیجانی/موضوع: مراحل پذیرش احساسات از شناخت تا عبور

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 1 (گفتار 64): هوش شناختی/موضوع: هوش عقلانی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 2 (گفتار 65): هوش شناختی/موضوع: تعریف هوش، عوامل موثر بر هوش شناختی و اهمیت آن

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 3 (گفتار 66): هوش شناختی/موضوع: رابطه هوش شناختی و هوش هیجانی، مراحل رشد در نظریه پیاژه، ۰ تا ۲ سال

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 4 (گفتار 67): هوش شناختی/موضوع: مراحل رشد در نظریه پیاژه، ۲ تا ۶ سال، ادراک

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 5 (گفتار 68): هوش شناختی/موضوع: مراحل رشد در نظریه پیاژه، ۲ تا ۶ سال، تجربه عینی و شکوفایی استعدادها

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 6 (گفتار 69): هوش شناختی/موضوع: سه عامل مهم رشد، محیط غنی برای رشد

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 7 (گفتار 70): هوش شناختی/موضوع: سومین مرحله رشد در نظریه پیاژه، ۶ تا ۱۲ سال

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 8 (گفتار 71): هوش شناختی/موضوع: چهارمین مرحله رشد در نظریه پیاژه، ۱۲ تا ۱۸ سال، درک انتزاعی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 9 (گفتار 72): هوش شناختی/موضوع: اختلالات یادگیری، حس عمقی و حس دهلیزی، حرکت

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 10 (گفتار 73): هوش شناختی/موضوع: توضیح کلامی، اصرار بر حفظ کردن

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 11 (گفتار 74): هوش شناختی/موضوع: ذهن فعال و ذهن منفعل

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 12 (گفتار 75): هوش شناختی/موضوع: تفکر و تعصب، واکنش در مقابله با مسائل

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 13 (گفتار 76): هوش شناختی/موضوع: جزیی نگری و کلی نگری

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 14 (گفتار 77): هوش شناختی/موضوع: رابطه هوش هیجانی و هوش شناختی، ترکیب عقل و احساس

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 1 (گفتار 78): ترکیب چهار هوش پایه /موضوع: هوش معنوی و هوش جسمی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 2 (گفتار 79): ترکیب چهار هوش پایه /موضوع: هوش هیجانی و هوش شناختی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 1 (گفتار 80): هوش خلاق /موضوع: خلاقیت چیست؟، مراحل رشد شخصیت نظریه اریکسون

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 2 (گفتار 81): هوش خلاق /موضوع: مرحله اول نظریه اریکسون: امنیت در برابر بی اعتمادی، تفاوت اعتماد و اطمینان

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 3 (گفتار 82): هوش خلاق /موضوع: مرحله دوم نظریه اریکسون: خودباوری در برابر شک

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 4 (گفتار 83): هوش خلاق /موضوع: مرحله سوم نظریه اریکسون: ابتکار در برابر احساس گناه

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 5 (گفتار 84): هوش خلاق /موضوع: رابطه‌ی هوش و خلاقیت

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 6 (گفتار 85): هوش خلاق /موضوع: عوامل موثر بر خلاقیت

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 7 (گفتار 86): هوش خلاق /موضوع: تاثیر منفی روی رشد هوش خلاق

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 8 (گفتار 87): هوش خلاق /موضوع: تاثیر مثبت روی هوش خلاق، تشویق

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 9 (گفتار 88): هوش خلاق /موضوع: مفهوم الهام، خدا از نظر کودک

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 1 (گفتار 89): هوش اقتصادی /موضوع: درآمد، هزینه، پس انداز و قرض

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 2 (گفتار 90): هوش اقتصادی /موضوع: بررسی مفهوم هزینه

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 3 (گفتار 91): هوش اقتصادی /موضوع: بررسی مفهوم پس انداز و قرض

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 4 (گفتار 92): هوش اقتصادی /موضوع: تفاوت نیاز و خواسته در کودک

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 5 (گفتار 93): هوش اقتصادی /موضوع: تفاوت آسایش و رفاه

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 6 (گفتار 94): هوش اقتصادی /موضوع: بررسی سه هوش خلاق، شناختی و معنوی و ارتباط شان با هوش اقتصادی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 1 (گفتار 96): هوش جنسی /موضوع: تعریف جنسیت، غریزه و فطرت جنسی، تفاوت رابطه جنسی در انسان و حیوان

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 2 (گفتار 97): هوش جنسی /موضوع: زمان و چگونگی شکل گرفتن شناخت جنسی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 3 (گفتار 98): هوش جنسی /موضوع: شکل گیری الگو، دو‌ جنس مکمل زن و مرد

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 4 (گفتار 99): هوش جنسی /موضوع: کنجکاوی جنسی، تاثیر پوشش پدر و مادر

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 5 (گفتار 100): هوش جنسی /موضوع: تاثیر پوشش کودکان بر شخصیت و هوش جنسی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 6 (گفتار 101): هوش جنسی /موضوع: نقش بازی و اسباب بازی در هوش جنسی کودک

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 7 (گفتار 102): هوش جنسی /موضوع: تاثیر اسباب بازی بر هوش جنسی کودک

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 8 (گفتار 103): هوش جنسی /موضوع: کشف جنسی، احساس جنسی کودک

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 1 (گفتار 104): هوش اجتماعی /موضوع: اهمیت هوش اجتماعی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 2 (گفتار 105): هوش اجتماعی /موضوع: نیاز انسان به رشد اجتماعی، تفاوت انسان و حیوان

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 3 (گفتار 106): هوش اجتماعی /موضوع: تعامل، تبادل نیاز و توانایی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 4 (گفتار 107): هوش اجتماعی /موضوع: تفاوت نیاز و خواسته، درک محدودیت

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 5 (گفتار 108): هوش اجتماعی /موضوع: خشم و عناد

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 6 (گفتار 109): هوش اجتماعی /موضوع: غریزه و فطرت، ذهن فعال و ذهن منفعل، احساس گناه

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 7 (گفتار 110): هوش اجتماعی /موضوع: درک جزء از کل، بالا بردن مهارت های اجتماعی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 8 (گفتار 111): هوش اجتماعی /موضوع: مفهول حال و احساس، استقلال و خودباوری

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 9 (گفتار 112): هوش اجتماعی /موضوع: موانع استقلال

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت پایانی (گفتار 113): جمع بندی هوش هشتگانه /موضوع: جمع بندی هوش هشتگانه

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 1 (گفتار 114): مهارت کلامی /موضوع: اهمیت کلام و تسلط بر آن

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 2 (گفتار 115): مهارت کلامی /موضوع: عوامل موثر بر مهارت کلامی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 3 (گفتار 119): مهارت کلامی /موضوع: ذهن تصویری کودک، اهمیت دیدن عینیت هر چیز در مهارت کلامی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 4 (گفتار 120): مهارت کلامی /موضوع: پر حرفی کودک، مفاهیم انتزاعی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 5 (گفتار 121): مهارت کلامی /موضوع: خزانه لغت (گفتگوی مستقیم)، آسیب توضیح کلامی زیاد از سوی والدین

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 6 (گفتار 122): مهارت کلامی /موضوع: خزانه لغات کودک(گفتارهای غیر مستقیم)، محرک ‌های گرم و سرد

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 7 (گفتار 123): مهارت کلامی /موضوع: تلویزیون، تمرینِ احساس پشت کلام

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 8 (گفتار 124): مهارت کلامی /موضوع: خزانه لغات کودک(گفتارهای غیر مستقیم)، محرک ‌های گرم و سرد

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 9 (گفتار 125): مهارت کلامی /موضوع: خواندن شعر و نثر ادبی، بیان احساسات در همدلی با کودک

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 1 (گفتار 126): مهارت خلاق /موضوع: ارتباط مهارت خلاق با مهارت کلامی، ارتباط خلاقیت با هوش معنوی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 2 (گفتار 127): مهارت خلاق /موضوع: پرورش خلاقیت

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 3 (گفتار 128): مهارت خلاق /موضوع: خلاقیت چیست؟، سازگاری با محیط

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 4 (گفتار 129): مهارت خلاق /موضوع: کنجکاوی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 5 (گفتار 130): مهارت خلاق /موضوع: نظم یکی از موانع رشد کودک و مانع رشد مهارت خلاق

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 6 (گفتار 131): مهارت خلاق /موضوع: نظافت یکی از موانع رشد کودک و مانع رشد مهارت خلاق

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 7 (گفتار 132): مهارت خلاق /موضوع: تربیت و آموزش از موانع رشد کودک، یادگیری و یاد دادن

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 8 (گفتار 133): مهارت کلامی /موضوع: رفاه پنجمین مانع رشد کودک

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 1 (گفتار 134): مهارت فکری /موضوع: دقت و تمرکز، بازی‌های فکری

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 2 (گفتار 135): مهارت فکری /موضوع: ترتیب منطقی، اصرار بر داشتن کودکان باهوش

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 3 (گفتار 136): مهارت فکری /موضوع: توجه به ویژگی های کودک، سرعت انتقال و ادراک فرایند

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 4 (گفتار 137): مهارت فکری /موضوع: ادراک مفاهیم ریاضی و علوم

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 5 (گفتار 138): مهارت فکری /موضوع: درک مفاهیم ریاضی، بازی فکری

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 1 (گفتار 139): مهارت ابزارمندی /موضوع: مهارت استفاده از ابزار

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 2 (گفتار 140): مهارت ابزارمندی /موضوع: ایجاد محیط امن، اهمیت حرکت

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 3 (گفتار 141): مهارت ابزارمندی /موضوع: مهارت استفاده از دست‌ها و پا‌ها، ارزش بازی و تمرین مهارت ها در بازی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 4 (گفتار 142): مهارت ابزارمندی /موضوع: تقویت عضلات ریز و درشت، هماهنگی اعضا

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 1 (گفتار 143): مهارت مراقبتی /موضوع: تفکر مراقبت، مراقبت از جسم، تعادل در مراقبت

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 2 (گفتار 144): مهارت مراقبتی /موضوع: کنترل ورودی‌های ذهن، مراقبت سه گانه: مراقبت از جسم، ذهن و روان

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 3 (گفتار 145): مهارت مراقبتی /موضوع: توجه به نیازهای روان

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 1 (گفتار 146): مهارت عاطفی /موضوع: توجه به احساسات با تفکر مراقبت

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 2 (گفتار 147): مهارت عاطفی /موضوع: ارتباط نزدیک مهارت مراقبتی با مهارت عاطفی، حمایت عاطفی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 3 (گفتار 148): مهارت عاطفی /موضوع: شناخت احساسات و استفاده از آنها، احساس ارزشمندی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 4 (گفتار 149): مهارت عاطفی /موضوع: انباشت احساسات، مروری بر تحلیل رفتار متقابل

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 5 (گفتار 150): مهارت عاطفی /موضوع: رفتار بر پایه احساس، خشم

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 6 (گفتار 151): مهارت عاطفی /موضوع: تحلیل رفتار متقابل، تمرین عملی برای رها شدن از احساسات ناخوشایند

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 7 (گفتار 152): مهارت عاطفی /موضوع: اهمیت احساسات در شش سال اول زندگی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت آخر (گفتار 153)/ موضوع: پایان مهارت عاطفی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 1 (گفتار 154): مهارت اجتماعی /موضوع: معرفت ارتباط ، تبادل نیاز و توانایی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 2 (گفتار 155): مهارت اجتماعی /موضوع: ارتباط میانفردی، مهارت های اجتماعی، ارتباط بر پایه مهر و محبت

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 3 (گفتار 156): مهارت اجتماعی /موضوع: درک محدودیت، تفاوت نیاز و خواسته

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 4 (گفتار 157): مهارت اجتماعی /موضوع: قانون‌پذیری

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 5 (گفتار 158): مهارت اجتماعی /موضوع: شهروندی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 6 (گفتار 159): مهارت اجتماعی /موضوع: همکاری و کارگروهی، تفکر رقابت و برنده شدن و آثار منفی آن

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 7 (گفتار 160): مهارت اجتماعی /موضوع: شهامت و ملاحظه، تفکر برنده-برنده و برنده-بازنده

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 8 (گفتار 161): مهارت اجتماعی /موضوع: مفهوم حق، تعریف درست وظیفه

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 9 (گفتار 162): مهارت اجتماعی /موضوع: ادای حق، تبادل امانت، عمل به مسئولیت

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 10 (گفتار 163): مهارت اجتماعی /موضوع: مسئول و مسئولیت

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 01 (گفتار 164): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش مهربانی، مقدمه یک

در هر جامعه ای با دو طرز فکر و بینش روبروهستیم یک تفکر اینکه فقط باید به تئوری پرداخت و یک تفکر عملگراهستند بدون تئوری و ریشه بسیاری از مشکلات ما مربوط به این دوگانگیست... ازنظر رویکرد هوش متعادل باید بین تئوری و عمل هماهنگی باشد ... باید برای هرعملی که انجام میدهیم به معرفت آن کار برسیم و معرفت یعنی آگاهی و دانایی... در معرفت به سه سوال جواب می دهیم چیستی و چرایی که به آگاهی برمیگرده و چگونگی که به دانایی برمی گرده

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 02 (گفتار 165): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش مهربانی، مقدمه دو

انسان یک بعد مادی دارد به نام جسم و یک بعد معنوی دارد به نام روح... اهمیت و ارزش باهم متفاوتند,اهمیت در حوزه مادیت و غریزه است و ارزش در حوزه معنویت (فطرت )...همه داشته های ما در حوزه اهمیت هستند مثل علم که مهم است و ارزش نیست و آنچه که در حوزه غیر مادی است ارزش هست باید بین اهمیت و ارزش هماهنگی و تعادل برقرار شود و این وظیفه ذهن است

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 03 (گفتار 166): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش مهربانی، مقدمه سه

هدف همه ما پرورش کودکانی سالم,موفق و خوشبخت است و سلامتی جسم,موفقیت و رشد ذهن در حوزه اهمیت هستند...تفاوت بین اهمیت و ارزش بسیار مهم است... پول,علم ,داشتن فرزند اینها همه مهمند ولی ارزش نیستند... اهمیت در بودن یک پدیده است و ارزش در جهت و سمت و سوی استفاده از ان پدیده ...کاشتن بذر ارزش ومعنویت در 6سال اول زندگی است

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 04 (گفتار 167): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش مهربانی،تفکرمالکیت یا امانت، مهر و محبت

وابستگی به سمت مثبت باتفکر امانت ایجاد می شود...مادوتفکر داریم یک تفکر مالکیت و دیگری تفکر امانت... ایا امانت سخت تر است یا مالکیت؟...وقتی تفکر امانت شکل گرفت دیگر منیت به وجود نمی اید و من به عنوان هویت بوجود می اید... کودکان به عنوان امانت در اختیار ما هستند

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 05 (گفتار 168): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش مهربانی،تفکرمالکیت یا امانت، مهر و محبت

وابستگی به سمت مثبت باتفکر امانت ایجاد می شود...مادوتفکر داریم یک تفکر مالکیت و دیگری تفکر امانت... ایا امانت سخت تر است یا مالکیت؟...وقتی تفکر امانت شکل گرفت دیگر منیت به وجود نمی اید و من به عنوان هویت بوجود می اید... کودکان به عنوان امانت در اختیار ما هستند

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 06 (گفتار 169): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش مهربانی، رابطه برپایه مهر و محبت

محبت ازخالی بودن است یک ظرف خالی که باید با مهر پرشود مودت ظرف خالی ست که از محبت بزرگتر است پس برای پرشدن به مهر بیشتری نیاز دارد ...از مودت که عبور کنیم میشود عشق,عشق بالاترین حد محبت و مودت است...درمرحله عشق هنوز من حضور دارم و معشوق هم حضور دارد...مرحله بعد از عشق والگیست ودر والگی من وجود ندارد و رسیدن به یگانگیست وبعداز ان رسیدن به الله به عنوان منشا قانون و هستی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 07 (گفتار 170): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش مهربانی

مهربانی یک نوع رفتار و تفکر همیشگی ست...رفتار بر پایه احساس گناه با مهربانی کردن و مهربان بودن متفاوت است...مهربانی به انسان توان ,انرژی و روحیه میدهد...وابستگی سالم و ناسالم داریم...وابستگی در جهت منفی به حس مالکیت منجر میشود و وقتی مالک داشته هایمان باشیم منیت شکل می گیردوبعد دلبسته میشویم وباجلورفتن برده داشته هایمان میشویم وبا ادامه بردگی به لعنت میرسیم و دورشدن از منشا

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 08 (گفتار 171): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش مهربانی

مهربانی یک نوع رفتار و تفکر همیشگی ست...رفتار بر پایه احساس گناه با مهربانی کردن و مهربان بودن متفاوت است...مهربانی به انسان توان ,انرژی و روحیه میدهد...وابستگی سالم و ناسالم داریم...وابستگی در جهت منفی به حس مالکیت منجر میشود و وقتی مالک داشته هایمان باشیم منیت شکل می گیردوبعد دلبسته میشویم وباجلورفتن برده داشته هایمان میشویم وبا ادامه بردگی به لعنت میرسیم و دورشدن از منشا

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 09 (گفتار 172): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش مهربانی

مهربانی یک نوع رفتار و تفکر همیشگی ست...رفتار بر پایه احساس گناه با مهربانی کردن و مهربان بودن متفاوت است...مهربانی به انسان توان ,انرژی و روحیه میدهد...وابستگی سالم و ناسالم داریم...وابستگی در جهت منفی به حس مالکیت منجر میشود و وقتی مالک داشته هایمان باشیم منیت شکل می گیردوبعد دلبسته میشویم وباجلورفتن برده داشته هایمان میشویم وبا ادامه بردگی به لعنت میرسیم و دورشدن از منشا

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 10 (گفتار 173): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش مهربانی

مهربانی یک نوع رفتار و تفکر همیشگی ست...رفتار بر پایه احساس گناه با مهربانی کردن و مهربان بودن متفاوت است...مهربانی به انسان توان ,انرژی و روحیه میدهد...وابستگی سالم و ناسالم داریم...وابستگی در جهت منفی به حس مالکیت منجر میشود و وقتی مالک داشته هایمان باشیم منیت شکل می گیردوبعد دلبسته میشویم وباجلورفتن برده داشته هایمان میشویم وبا ادامه بردگی به لعنت میرسیم و دورشدن از منشا

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 11 (گفتار 174): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش مهربانی

مهربانی یک نوع رفتار و تفکر همیشگی ست...رفتار بر پایه احساس گناه با مهربانی کردن و مهربان بودن متفاوت است...مهربانی به انسان توان ,انرژی و روحیه میدهد...وابستگی سالم و ناسالم داریم...وابستگی در جهت منفی به حس مالکیت منجر میشود و وقتی مالک داشته هایمان باشیم منیت شکل می گیردوبعد دلبسته میشویم وباجلورفتن برده داشته هایمان میشویم وبا ادامه بردگی به لعنت میرسیم و دورشدن از منشا

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 12 (گفتار 175): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش مهربانی

مهربانی یک نوع رفتار و تفکر همیشگی ست...رفتار بر پایه احساس گناه با مهربانی کردن و مهربان بودن متفاوت است...مهربانی به انسان توان ,انرژی و روحیه میدهد...وابستگی سالم و ناسالم داریم...وابستگی در جهت منفی به حس مالکیت منجر میشود و وقتی مالک داشته هایمان باشیم منیت شکل می گیردوبعد دلبسته میشویم وباجلورفتن برده داشته هایمان میشویم وبا ادامه بردگی به لعنت میرسیم و دورشدن از منشا

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 12 (گفتار 176): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش مهربانی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 13 (گفتار 177): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش مهربانی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 14 (گفتار 178): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش مهربانی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 15 (گفتار 179): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش مهربانی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 16 (گفتار 180): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش مهربانی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 17 (گفتار 181): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش مهربانی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 18 (گفتار 182): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش مهربانی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 19 (گفتار 183): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش مهربانی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 20 (گفتار 184): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش مهربانی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 21 (گفتار 185): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش مهربانی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 22 (گفتار 186): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش مهربانی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 23 (گفتار 187): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش مهربانی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 24 (گفتار 188): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش مهربانی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 25 (گفتار 189): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش مهربانی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 26 (گفتار 190): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش مهربانی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 76 (گفتار 191): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش مهربانی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 1 (گفتار 192): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش شادی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 2 (گفتار 193): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش شادی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 3 (گفتار 194): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش شادی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 4 (گفتار 195): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش شادی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 5 (گفتار 196): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش شادی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 6 (گفتار 197): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش شادی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 7 (گفتار 198): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش شادی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 8 (گفتار 199): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش شادی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 9 (گفتار 200): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش شادی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 10 (گفتار 201): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش شادی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 11 (گفتار 202): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش شادی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 12 (گفتار 203): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش شادی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 1 (گفتار 204): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش مسوولیت

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 2 (گفتار 205): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش مسوولیت

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 3 (گفتار 206): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش مسوولیت

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 4 (گفتار 207): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش مسوولیت

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 5 (گفتار 208): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش مسوولیت

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 6 (گفتار 209): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش مسوولیت

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 7 (گفتار 210): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش مسوولیت

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 8 (گفتار 211): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش مسوولیت

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 1 (گفتار 212): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش سپاسگزاری

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 2 (گفتار 213): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش سپاسگزاری

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 3 (گفتار 214): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش سپاسگزاری

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 4 (گفتار 215): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش سپاسگزاری

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 5 (گفتار 216): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش سپاسگزاری

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 6 (گفتار 217): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش سپاسگزاری

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 1 (گفتار 218): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش سادگی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 2 (گفتار 219): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش سادگی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 3 (گفتار 220): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش سادگی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 4 (گفتار 221): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش سادگی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 5 (گفتار 222): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش سادگی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 6 (گفتار 223): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش سادگی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 7 (گفتار 224): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش سادگی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 8 (گفتار 225): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش سادگی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 9 (گفتار 226): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش سادگی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 10 (گفتار 227): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش سادگی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 11 (گفتار 228): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش سادگی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 12 (گفتار 229): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش سادگی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 13 (گفتار 230): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش سادگی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 14 (گفتار 231): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش سادگی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 1 (گفتار 232): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش احترام

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 2 (گفتار 233): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش احترام

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 3 (گفتار 234): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش احترام

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 4 (گفتار 235): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش احترام

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 5 (گفتار 236): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش احترام

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 6 (گفتار 237): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش احترام

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 7 (گفتار 238): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش احترام

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 8 (گفتار 239): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش احترام

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 9 (گفتار 240): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش احترام

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 10 (گفتار 241): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش احترام

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 11 (گفتار 242): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش احترام

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 12 (گفتار 243): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش احترام

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 13 (گفتار 244): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش احترام

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 14 (گفتار 245): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش احترام

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 15 (گفتار 246): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش احترام

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 1 (گفتار 247): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش صبوری

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 2 (گفتار 248): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش صبوری

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 3 (گفتار 249): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش صبوری

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 4 (گفتار 250): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش صبوری

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 5 (گفتار 251): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش صبوری

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 6 (گفتار 252): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش صبوری

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 7 (گفتار 253): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش صبوری

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 8 (گفتار 254): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش صبوری

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 9 (گفتار 255): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش صبوری

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 1 (گفتار 256): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش صداقت

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 2 (گفتار 257): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش صداقت

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 3 (گفتار 258): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش صداقت

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 4 (گفتار 259): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش صداقت

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • رویکرد هوش متعادل

قسمت 5 (گفتار 260): چرخه ارزش ها /موضوع: ارزش صداقت

معرفی رویکرد هوش متعادل

 

سلامت، موفقیت و خوشبختی فرزندان سه آرزوی مهم والدین برای فرزندان است. همه ی تلاش والدین، هزینه ها، صرف وقت، کلاس-ها، آموزش ها و حتی گاهی خشونت ها، همه و همه برای پرورش کودکان سالم، موفق و خوشبخت است. ولی چرا این اتفاق نمیفتد یا نگران هستیم این اتفاق نیفتد؟! ما نگرانِ سلامتی و موفقیت و خوشبختی کودکان هستیم و والدین گرامی نیز از هیچ تلاش و کوششی مضایقه ندارند. پس چرا در واقعیت این آرزوها محقق نشده یا کمتر محقق می شود؟ ما در مرحله ی گذار از جامعه ی قدیمی به جامعه ی جدید و مدرن، نتوانسته ایم یک روش فرزندپروری مشخصی ابداع کنیم؛ زیرا از یک سو روش گذشتگان را کنار گذاشته ایم و از سوی دیگر نتوانسته ایم روش های مدرن را به طور صحیح منتقل و ابداع کنیم؛ به عبارت دیگر برای تعلیم و تربیت فرزندانمان یک رویکرد مشخص نداشته ایم. رویکرد؛ یعنی الگو و روش تعلیم و تربیت یا آموزش و پرورش بر پایه ی نظریه های روانشناسی. اکنون فرصت مناسبی است تا با استفاده از منابع معتبر دیگران، بخصوص غرب و منابع سنتی خودمان و نیز جمع آوری تجربه های کار با کودک و خانواده، یک رویکرد جدید ابداع و معرفی کنیم؛ رویکردی که متناسب با فرهنگ بومی خودمان و متکی بر دستاوردهای علمی دنیا است. توجه کنیم که علم از آنِ خداوند است و هرجایی که باشد، می توانیم آن را به دست آوریم و از آن استفاده کنیم، ولی برای استفاده ی صحیح از آن باید معیار داشته باشیم. امروزه در دنیا رویکردهای زیادی وجود دارد. رویکرد غالب در نظام آموزش و پرورش ما رویکرد رفتارگرایی است و رویکردهای شناخت گرایی و انسان گرایی کم کم به تقلید از اروپا وارد شده است . هر رویکرد از دو بخش بینش و روش تشکیل شده است؛ بینش یعنی نگاه و روش یعنی چگونگی و عملکرد. در بینش، به چرایی و در روش، به چگونگی پاسخ میدهیم. در حقیقت قبل از هر اقدام یا تصمیمی باید به سه سؤال «چیستی»، «چرایی» و «چگونگی» پاسخ دهیم. هدف ما معرفی یک رویکرد بومی است؛ «رویکرد هوش متعادل» حاصل بیش از سی سال کار مُداوم با کودک و خانواده، مطالعه و پژوهش در متون علمیِ روانشناسی و متون سنتی و نیز جمع آوری تجربه ها است. برای رسیدن به آرزوی کودک سالم، موفق و خوشبخت در آینده و نیز داشتن راهبرد، لازم است به راهکار اساسی و عملی و متکی به نظریه ی علمی فکر کنیم. برای این هدف بايد هوش های پایه، مهارت هاى زندگى و نیز ارزش هاى زندگى را در بچه ها تقويت كنيم. انسان وقتى به دنيا مى آيد از لحاظ جسمى كامل است و بايد نمو كند، روح نیز متصل به آگاهى كل است. در خلقت، غريزه در جسم و فطرت در روح با انسان به دنيا مى آيند، اما ذهن در طول زمان بايد شكل بگيرد و رشد كند. به همین دلیل ما از ذهن شروع كرديم، چراکه هوش، مهارت استفاده از ذهن است. مهارت آموختنی است، پس باید یاد بگیریم که مهارت استفاده از ذهن را پیدا و کسب کنیم. یک انسان باهوش، انسانی است که بهترین استفاده را از ظرفیت های ذهنش می کند. تا حدود چهل سال پیش، هوش را فقط هوش شناختی یا IQ یا هوش عقلانی می دیدند. متأسفانه این باور همچنان در کشور ما وجود دارد که «بچه ای باهوش است که IQ بالایی دارد». درحالی که از حدود چهل سال پیش هوش های چندگانه مطرح شد که معروف ترین نظریه های مربوط به آن متعلق به هوارد گاردنر-روانشناس امریکایی- است. امروزه اثبات شده که ذهن و هوش، بخش های مختلفی دارند و انسانی که از تمام ابعاد هوش و ذهن خود استفاده کند، باهوش است. نظریه ی هوش متعادل نیز به این تقسیم بندی ذهن و هوش اعتقاد دارد. در نگاه هوش متعادل، ذهن شبیه به یک میز دایره ای شکل است که هشت مدیر برای اداره ی بخش های مختلف بدن در آنجا حضور دارند.