پادکست های محمود سلطانی

 • سه شنبه 13اردیبهشت 1401
 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت/موضوع: مقدمه

 • دوشنبه 19 اردییبهشت1401
 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت اول/ موضوع: تعریف تربیت، قانون، قراراداد، تربیت عام، خاص، پرورش جسم، تغذیه

 • دو شنبه 26 اردیبهشت 1401
 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت دوم/ موضوع: پرورش جسم، تغذیه، حرکت، خواب و استراحت

 • دوشنبه 4 خرداد1401
 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت سوم/ موضوع: پرورش جسم، تنفس، نظافت، ریتم

 • دوشنبه 9 خرداد1401
 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت چهارم/ موضوع: پاسخ به سوالات ، تربیت انسانی، پرورش ذهن

 • دوشنبه 16 خرداد 14001
 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت پنجم/ موضوع: پرورش ذهن

 • دوشنبه 23 خرداد 1401
 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت ششم/ موضوع: پاسخ به سوال، پرورش ذهن، عبور

 • دوشنبه 30 خرداد 1401
 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت هفتم/ موضوع: پاسخ به سوال، پرورش ذهن، غریزه، فطرت

 • دوشنبه 7 تیر1401
 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت هشتم/ موضوع: پاسخ به سوال، غریزه، درک محدودیت، فطرت، عقل

 • دوشنبه 15 تیر1401
 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت نهم/ موضوع: درک انتزاعی، محیط غنی

 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت دهم/ موضوع: پرورش عقل

 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت یازدهم/ موضوع: ادب، درک محدودیت

 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت دوازدهم/ موضوع: رابطه محدودیت با احساس امنیت، عناد، لذت و حظ

 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت سیزدهم/ موضوع: لذت و حظ، حجم زندگی

 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت چهاردهم/ موضوع: پاسخ به سوال، نیاز، نوازش

 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت پانزدهم/ موضوع: نیاز، تغذیه، صبحانه

 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت شانزدهم/ موضوع: مرور کلی احساسات

 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت هفدهم/ موضوع: احساسات 2، نظریه اریکسون

 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت هجدهم/ موضوع: احساسات 3، عبور از احساسات، نظریه اریکسون

 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت نوزدهم/ موضوع: احساسات 4، عبور از احساسات

 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت بیستم/ موضوع: احساسات 5، احساس امنیت

 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت بیست و یکم/ موضوع: پاسخ به سوال، احساسات۶، ارزش و اهمیت

 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت بیست و دوم/ موضوع: احساسات 6، ارزش، اهمیت

 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت بیست و سوم/ موضوع: خوشبختی و موفقیت

 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت بیست و چهارم/ موضوع: خوشبختی و موفقیت، فرهنگ و تمدن

 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت بیست و پنجم/ موضوع: خشونت

 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت بیست و ششم/ موضوع: خشونت2

 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت بیست و هفتم/ موضوع: خشونت3

 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت بیست و هشتم/ موضوع: خشونت4

 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت بیست و نهم/ موضوع: خشونت5

 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت سی ام/ موضوع: خشونت6، خشونت جنسی

 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت سی و یکم/ موضوع: خشونت7، خشونت راهبردی

 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت سی و دوم/ موضوع: خشونت8، خشونت راهبردی، خشونت رسانه ای،

 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت سی و سوم/ موضوع: مهربانی1، وابستگی

 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت سی و چهارم/ موضوع: مهربانی2

 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت سی و پنجم/ موضوع: مهربانی3

 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت سی و ششم/ موضوع: اخلاق1

 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت سی و هفتم/ موضوع: اخلاق2

 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت سی و هشتم/ موضوع: اخلاق3

 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت سی و نهم/ موضوع: اخلاق4

 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت چهلم/ موضوع: اخلاق5 ، تهذیب نفس، پاکسازی ذهن

 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت چهل و یکم/ موضوع: اخلاق6، نفرت، دافعه

 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت چهل و دوم/ موضوع: بازی

 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت چهل و سوم/ موضوع: بازی و کودک

 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت چهل و چهارم/ موضوع: بازی مخرب و سازنده

 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت چهل و پنجم/ موضوع: بازی غذا(بخش اول)

 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت چهل و ششم/ موضوع: بازی غذا(بخش دوم)

 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت چهل و هفتم/ موضوع: بازی غذا(بخش سوم)

 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت چهل و هشتم/ موضوع: اسباب بازی

 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت چهل و نهم/ موضوع: بازی مهمانی 1

 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت پنجاهم/ موضوع: بازی مهمانی 2

 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت پنجاه و یکم/ موضوع: بازی مهمانی 3

 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت پنجاه و دوم/ موضوع: بازی مهمانی 4 ، خرید

 • توسط محمود سلطانی
 • تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت، قسمت پنجاه و سوم/ موضوع: بازی خرید(بخش دوم)

معرفی رویکرد هوش متعادل

 

سلامت، موفقیت و خوشبختی فرزندان سه آرزوی مهم والدین برای فرزندان است. همه ی تلاش والدین، هزینه ها، صرف وقت، کلاس-ها، آموزش ها و حتی گاهی خشونت ها، همه و همه برای پرورش کودکان سالم، موفق و خوشبخت است. ولی چرا این اتفاق نمیفتد یا نگران هستیم این اتفاق نیفتد؟! ما نگرانِ سلامتی و موفقیت و خوشبختی کودکان هستیم و والدین گرامی نیز از هیچ تلاش و کوششی مضایقه ندارند. پس چرا در واقعیت این آرزوها محقق نشده یا کمتر محقق می شود؟ ما در مرحله ی گذار از جامعه ی قدیمی به جامعه ی جدید و مدرن، نتوانسته ایم یک روش فرزندپروری مشخصی ابداع کنیم؛ زیرا از یک سو روش گذشتگان را کنار گذاشته ایم و از سوی دیگر نتوانسته ایم روش های مدرن را به طور صحیح منتقل و ابداع کنیم؛ به عبارت دیگر برای تعلیم و تربیت فرزندانمان یک رویکرد مشخص نداشته ایم. رویکرد؛ یعنی الگو و روش تعلیم و تربیت یا آموزش و پرورش بر پایه ی نظریه های روانشناسی. اکنون فرصت مناسبی است تا با استفاده از منابع معتبر دیگران، بخصوص غرب و منابع سنتی خودمان و نیز جمع آوری تجربه های کار با کودک و خانواده، یک رویکرد جدید ابداع و معرفی کنیم؛ رویکردی که متناسب با فرهنگ بومی خودمان و متکی بر دستاوردهای علمی دنیا است. توجه کنیم که علم از آنِ خداوند است و هرجایی که باشد، می توانیم آن را به دست آوریم و از آن استفاده کنیم، ولی برای استفاده ی صحیح از آن باید معیار داشته باشیم. امروزه در دنیا رویکردهای زیادی وجود دارد. رویکرد غالب در نظام آموزش و پرورش ما رویکرد رفتارگرایی است و رویکردهای شناخت گرایی و انسان گرایی کم کم به تقلید از اروپا وارد شده است . هر رویکرد از دو بخش بینش و روش تشکیل شده است؛ بینش یعنی نگاه و روش یعنی چگونگی و عملکرد. در بینش، به چرایی و در روش، به چگونگی پاسخ میدهیم. در حقیقت قبل از هر اقدام یا تصمیمی باید به سه سؤال «چیستی»، «چرایی» و «چگونگی» پاسخ دهیم. هدف ما معرفی یک رویکرد بومی است؛ «رویکرد هوش متعادل» حاصل بیش از سی سال کار مُداوم با کودک و خانواده، مطالعه و پژوهش در متون علمیِ روانشناسی و متون سنتی و نیز جمع آوری تجربه ها است. برای رسیدن به آرزوی کودک سالم، موفق و خوشبخت در آینده و نیز داشتن راهبرد، لازم است به راهکار اساسی و عملی و متکی به نظریه ی علمی فکر کنیم. برای این هدف بايد هوش های پایه، مهارت هاى زندگى و نیز ارزش هاى زندگى را در بچه ها تقويت كنيم. انسان وقتى به دنيا مى آيد از لحاظ جسمى كامل است و بايد نمو كند، روح نیز متصل به آگاهى كل است. در خلقت، غريزه در جسم و فطرت در روح با انسان به دنيا مى آيند، اما ذهن در طول زمان بايد شكل بگيرد و رشد كند. به همین دلیل ما از ذهن شروع كرديم، چراکه هوش، مهارت استفاده از ذهن است. مهارت آموختنی است، پس باید یاد بگیریم که مهارت استفاده از ذهن را پیدا و کسب کنیم. یک انسان باهوش، انسانی است که بهترین استفاده را از ظرفیت های ذهنش می کند. تا حدود چهل سال پیش، هوش را فقط هوش شناختی یا IQ یا هوش عقلانی می دیدند. متأسفانه این باور همچنان در کشور ما وجود دارد که «بچه ای باهوش است که IQ بالایی دارد». درحالی که از حدود چهل سال پیش هوش های چندگانه مطرح شد که معروف ترین نظریه های مربوط به آن متعلق به هوارد گاردنر-روانشناس امریکایی- است. امروزه اثبات شده که ذهن و هوش، بخش های مختلفی دارند و انسانی که از تمام ابعاد هوش و ذهن خود استفاده کند، باهوش است. نظریه ی هوش متعادل نیز به این تقسیم بندی ذهن و هوش اعتقاد دارد. در نگاه هوش متعادل، ذهن شبیه به یک میز دایره ای شکل است که هشت مدیر برای اداره ی بخش های مختلف بدن در آنجا حضور دارند.