پادکست های محمود سلطانی

 • شنبه 8 آبان 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 01 (گفتار 500): تربیت/موضوع: چیستی تربیت

بحث تربیت یک بحث خاص شده که فقط علما و دانشمندانی می‌توانند متخصصین روی آن گفتگو کنند ...متأسفانه کاربردی کردن در جامعه ما شده چگونگی، ولی ما تا به چیستی و چرایی اش توجه نکنیم در چگونگی موفق نخواهیم شد...

 • یکشنبه 9 آبان 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 02 (گفتار 501): تربیت/موضوع: چیستی تربیت2

مسأله نظام آموزشی ما یک تحلیل کوتاهی ازش بکنیم چون مشکلات آموزش ما معلول نیست علت است بله در مسأله رشد بچه‌های ما علت آموزش غلط است...در شش سال اول که ما اصلاً نظام آموزشی نداریم مدرسه نداریم در خانواده بذر تربیت کاشته می شود...

 • دوشنبه 10 آبان 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 03 (گفتار 502): تربیت/موضوع: چیستی تربیت٣، تربیت اجتماعی

اگر بخواهیم تربیت را فقط اجتماعی کردن بدانیم افرادی را پرورش می‌دهیم که فردیت خودشان را فراموش کردند... این می شود فرد بی هویت فردی که تابع جریان جمع است و هر طرف که می روند آن هم با جمع می رود از خودش اراده و اختیاری ندارد...

 • سه شنبه 11 آبان 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 04 (گفتار 503): تربیت/موضوع: چیستی تربیت۴، بارآوردن

انسان حامل تمام استعداد های موجود در عالم است ما در بخش استعداد توضیح دادیم که استعدادها سه عامل درونش مؤثر است استعداد اولاً خود استعداد است که از آگاهی کل می‌آید ...والدین ما بیش از حد به آینده بچه ها توجه دارند و نگران اند الان بچه های شما مهد کودک می رود چون کسانی که در جلسه بودند بیشتر بچه های مهد کودکی داشتند...

 • چهار شنبه 12 آبان 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 05 (گفتار 504): تربیت/موضوع: چیستی تربیت۵، تربیت طبیعی تربیت صنعتی، شرطی شدن

رفتارگرایی یک رویکرد است (کلمه رویکرد یعنی استغاده از نظریات روانشناسی در بحث آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت) یکی از قدیمی‌ترین نظریه‌ها رفتارگرایی است...مربی تغییر شکل دادن و جهت دادن تزئین کردن و نقاب زدن تصنعی به کودک نیست هنر مربی آشکار کردن نمایان ساختن و پرده برداشتن از خمیر مایه فطری کودکان است...

 • چهار شنبه 12 آبان 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 06 (گفتار 505): تربیت/موضوع: چیستی تربیت۶، رویکردرفتارگرایی، شرطی سازی، غریزه فطرت

تربیت تغییر دادن نیست تغییر دادن یعنی تغییر از آن چه که هست به آن‌چه که ما می‌خواهیم این شکل دادن انسان‌ها ...غریزه نیرویی است که برای بقاء لازم است نیرو حرکت است مثل همه نیرو ها انرژی است نیرو است سایق است فطرت هدایت می کند...

 • شنبه 22 آبان 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 07 (گفتار 506): تربیت/موضوع: چیستی تربیت٧، غریزه فطرت، تغییر

 • یکشنبه 23 آبان 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 08 (گفتار 507): تربیت/موضوع: چیستی تربیت٨، عادت

 • دو شنبه 24 آبان 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 09 (گفتار 508): تربیت/موضوع: چیستی تربیت٩، عادت، ترک عادت، راهکار

 • سه شنبه 25 آبان 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 10 (گفتار 509): تربیت/موضوع: چیستی تربیت١٠، عادت، ترک عادت، راهکار

 • چهار شنبه 26 آبان 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 11 (گفتار 510): تربیت/موضوع: چیستی تربیت١١، پاسخ به سوالها

 • یکشنبه 30 آبان 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 12 (گفتار 511): تربیت/موضوع: چیستی تربیت١٢، رشدذهن، هشت هوش پایه

 • دو شنبه 1 آذر 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 13 (گفتار 512): تربیت/موضوع:چیستی تربیت١٣، پرورش ذهن

 • سه شنبه 2 آذر 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 14 (گفتار 513): تربیت/موضوع:چیستی تربیت١4، پرورش ذهن

 • چهار شنبه 3 آذر 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 15 (گفتار 514): تربیت/موضوع:چیستی تربیت١5، پرورش ذهن، فکر و تفکر

 • شنبه 6 آذر 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 16 (گفتار 515): تربیت/موضوع:چیستی تربیت١6، یادگیری و یاد دادن

 • یک شنبه 7 آذر 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 17 (گفتار 516): تربیت/موضوع:چیستی تربیت١7، یادگیری و یاد دادن

 • دو شنبه 8 آذر 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 18 (گفتار 517): تربیت/موضوع:چیستی تربیت١8

 • سه شنبه 9 آذر 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 19 (گفتار 518): تربیت/موضوع:چیستی تربیت١9، شکل دادن و شکل یافتن

 • چهار شنبه 10 آذر 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 20 (گفتار 519): تربیت/موضوع:چیستی تربیت20، غریزه، فطرت

 • شنبه 13 آذر 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 21 (گفتار 520): تربیت/موضوع:چیستی تربیت21، غریزه، فطرت

 • یکشنبه 14 آذر 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 22 (گفتار 521): تربیت/موضوع:چیستی تربیت٢٢، شخصیت ٢

 • دوشنبه 15 آذر 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 23 (گفتار 522): تربیت/موضوع:چیستی تربیت٢3، شخصیت 3

 • سه شنبه 16 آذر 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 24 (گفتار 523): تربیت/موضوع:چیستی تربیت٢4، شخصیت 4

 • چهار شنبه 17 آذر 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 25 (گفتار 524): تربیت/موضوع:چیستی تربیت٢5، شخصیت 5

 • شنبه 20 آذر 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 26 (گفتار 525): تربیت/موضوع:چیستی تربیت٢6، شخصیت 6

 • یک شنبه 21 آذر 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 27 (گفتار 526): تربیت/موضوع:چیستی تربیت٢7، شخصیت 7

 • دو شنبه 22 آذر 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 28 (گفتار 527): تربیت/موضوع:چیستی تربیت٢8، شکوفایی استعدادها

 • سه شنبه 23 آذر 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 29 (گفتار 528): تربیت/موضوع:چیستی تربیت٢٩، الگو پذیری، الگودادن، الگوساختن

 • چهار شنبه 24 آذر 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 30 (گفتار 529): تربیت/موضوع:چیستی تربیت30، الگو پذیری، الگودادن، الگوساختن

 • چهار شنبه 24 آذر 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 31 (گفتار 530): تربیت/موضوع:چیستی تربیت31، الگو پذیری، الگودادن، الگوساختن

 • یک شنبه 28 آذر 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 32 (گفتار 531): تربیت/موضوع: چیستی تربیت٣٢، پاسخ به سوالها

 • دو شنبه 29 آذر 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 33 (گفتار 532): تربیت/موضوع: چیستی تربیت٣3، الگویابی، مرشد

 • سه شنبه 30 آذر 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 34 (گفتار 533): تربیت/موضوع: چیستی تربیت٣4، برخورداری محرومیت

 • چهار شنبه 1 دی 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 35 (گفتار 534): تربیت/موضوع: چیستی تربیت٣4، برخورداری محرومیت

 • شنبه 4 دی 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 36 (گفتار 535): تربیت/موضوع: چیستی تربیت٣۶، برخورداری محرومیت، نیاز خواسته

 • یک شنبه 5 دی 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 37 (گفتار 536): تربیت/موضوع: چیستی تربیت٣٧، برخورداری محرومیت، نیاز خواسته، پاسخ سوال مسایل آموزش آنلاین، انباشت

 • دو شنبه 6 دی 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 38 (گفتار 537): تربیت/موضوع: چیستی تربیت٣8، نصیحت

 • سه شنبه 7 دی 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 39 (گفتار 538): تربیت/موضوع: چیستی تربیت٣8، نصیحت

 • شنبه 11 دی 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 40(گفتار 539): تربیت/موضوع: چیستی تربیت40، نصیحت

 • یکشنبه 12 دی 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 41(گفتار 540): تربیت/موضوع: چیستی تربیت41، نیاز، مسولیت

 • دوشنبه 13 دی 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 42(گفتار 541): تربیت/موضوع: چیستی تربیت42، نیاز، مسوولیت، مسوولیت پذیری، شایستگی

 • سه شنبه 14 دی 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 43(گفتار 542): تربیت/موضوع: چیستی تربیت43، شادمانی، مشارکت، ارزیابی مثبت

 • چهار شنبه 15 دی 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 44(گفتار 543): تربیت/موضوع: چیستی تربیت44، شادمانی، مشارکت، ارزیابی مثبت

 • شنبه 18 دی 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 45(گفتار 544): تربیت/موضوع: چیستی تربیت45، پرورش نیروهای درونی، انگیزه، بازی یادگیری

 • یک شنبه 19 دی 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 46(گفتار 545): تربیت/موضوع: چیستی تربیت46، هماهنگی انگیزه و مهارت، کمک حمایت نا صحیح، تربیت نقش بازی کردن نیست، صداقت

 • دو شنبه 20 دی 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 47(گفتار 546): تربیت/موضوع: چیستی تربیت47، تربیت نقش بازی نکردن نیست 2، صداقت، احترام، نقش آفرینی

 • سه شنبه 21 دی 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 48(گفتار 547): تربیت/موضوع: چیستی تربیت48، تربیت نقش بازی نکردن نیست 3، نقش آفرینی، تربیت افروزدن نیست 1

 • چهار شنبه 22 دی 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 49(گفتار 548): تربیت/موضوع: چیستی تربیت49، تربیت افروزدن نیست 2، پرورش جسم

 • شنبه 25 دی 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 50(گفتار 549): تربیت/موضوع: چیستی تربیت49، تربیت افروزدن نیست 3، اخلاق، قوه شهوانیه عفت

 • یک شنبه 26 دی 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 50(گفتار 550): تربیت/موضوع: چیستی تربیت50، تربیت افروزدن نیست 4، قوه شهوانیه عفت، قوه غضبیه

 • دو شنبه 27 دی 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 52(گفتار 551): تربیت/موضوع: چیستی تربیت52، تربیت افروزدن نیست 5، قوه شهوانیه عفت، قوه غضبیه

 • سه شنبه 28 دی 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 53(گفتار 552): تربیت/موضوع: چیستی تربیت53، تربیت افروزدن نیست 6، رابطه سه قوه، ظالم-مظلوم-منظم

 • چهار شنبه 29 دی 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 54(گفتار 553): تربیت/موضوع: چیستی تربیت54، تربیت افروزدن نیست 7، نظریه امام محمد غزالی

 • شنبه 2 بهمن 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 55(گفتار 554): تربیت/موضوع: چیستی تربیت55، تربیت افروزدن نیست 8، تربیت کسب کردن نیست1، تربیت اکتسابی، تربیت اکتشافی

 • یکشنبه 3 بهمن 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 56(گفتار 555): تربیت/موضوع: چیستی تربیت56، تربیت کسب کردن نیست2، تربیت اکتسابی، تربیت اکتشافی

 • دوشنبه 4 بهمن 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 57(گفتار 556): تربیت/موضوع: چیستی تربیت57، تربیت کسب کردن نیست3، تربیت اکتسابی، تربیت اکتشافی

 • شنبه 9 بهمن 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 58(گفتار 557): تربیت/موضوع: چیستی تربیت58، تربیت رام کردن نیست، تربیت بر پایه تسلیم، تربیت بر پایه تغییر

 • یکشنبه 10 بهمن 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 59(گفتار 558): تربیت/موضوع: چیستی تربیت59، تربیت رام کردن نیست2، تربیت بر پایه ترس و طمع، تربیت بر پایه تسلیم

 • دوشنبه 11 بهمن 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 60(گفتار 559): تربیت/موضوع: چیستی تربیت60، تربیت رام کردن نیست3، ترس، اضطرب

 • سه شنبه 12 بهمن 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 61(گفتار 560): تربیت/موضوع: چیستی تربیت61، تربیت رام کردن نیست4، اطاعت

 • چهار شنبه 13 بهمن 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 62(گفتار 561): تربیت/موضوع: چیستی تربیت62، تربیت رام کردن نیست5، اطاعت

 • شنبه 16 بهمن 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 63(گفتار 562): تربیت/موضوع: چیستی تربیت63، تربیت رام کردن نیست6، وابستگی

 • یکشنبه 17 بهمن 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 64(گفتار 563): تربیت/موضوع: چیستی تربیت64، تربیت سازش دادن نیست، سازش ، سازگاری

 • دوشنبه 18 بهمن 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 65(گفتار 564): تربیت/موضوع: چیستی تربیت65، تربیت سازش دادن نیست2، سازشکاری، سازگاری، پذیرش

 • سه شنبه 19 بهمن 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 66(گفتار 565): تربیت/موضوع: چیستی تربیت66، تربیت سازش دادن نیست3، سازشکاری، سازگاری، سازگاری در کودکان

 • چهار شنبه 20 بهمن 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 67(گفتار 566): تربیت/موضوع: چیستی تربیت67، تربیت سازش دادن نیست4، سازشکاری، سازگاری، سازگاری در کودکان

 • شنبه 23 بهمن 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 68(گفتار 567): تربیت/موضوع: پاسخ به سوالات

 • یک شنبه 24 بهمن 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 69(گفتار 568): تربیت/موضوع: چیستی تربیت۶٨، تربیت ارائه کردن نیست١، کنجکاوی،درک منشأ و فرآیند

 • دو شنبه 25 بهمن 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 70(گفتار 569): تربیت/موضوع: چیستی تربیت۶9، تربیت ارائه کردن نیست2، درک منشأ و فرآیند، مشارکت

 • سه شنبه 26 بهمن 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 71(گفتار 570): تربیت/موضوع: چیستی تربیت70، تربیت ارائه کردن نیست3، بلوغ

 • چهار شنبه 27 بهمن 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 72(گفتار 571): تربیت/موضوع: چیستی تربیت71، تربیت ارائه کردن نیست4، رنج-عذاب، حظ-لذت

 • شنبه 30 بهمن 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 73(گفتار 572): تربیت/موضوع: چیستی تربیت72، تربیت ارائه کردن نیست5، رنج-عذاب، حظ-لذت، چه کنیم؟

 • یک شنبه 1 اسفند 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 74(گفتار 573): تربیت/موضوع: چیستی تربیت73، تربیت ارائه کردن نیست6، جمع بندی

 • دو شنبه 2 اسفند 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 75(گفتار 574): تربیت/موضوع: چیستی تربیت74، جمع بندی، تفکر امانت - تفکر مالکیت

 • سه شنبه 3 اسفند 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 76(گفتار 575): تربیت/موضوع: چیستی تربیت75، پاسخ به سوال، درون-بیرون

 • چهار شنبه 4 اسفند 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • تربیت

قسمت 77(گفتار 576): تربیت/موضوع: آخرین پادکست سال 1400

معرفی رویکرد هوش متعادل

 

سلامت، موفقیت و خوشبختی فرزندان سه آرزوی مهم والدین برای فرزندان است. همه ی تلاش والدین، هزینه ها، صرف وقت، کلاس-ها، آموزش ها و حتی گاهی خشونت ها، همه و همه برای پرورش کودکان سالم، موفق و خوشبخت است. ولی چرا این اتفاق نمیفتد یا نگران هستیم این اتفاق نیفتد؟! ما نگرانِ سلامتی و موفقیت و خوشبختی کودکان هستیم و والدین گرامی نیز از هیچ تلاش و کوششی مضایقه ندارند. پس چرا در واقعیت این آرزوها محقق نشده یا کمتر محقق می شود؟ ما در مرحله ی گذار از جامعه ی قدیمی به جامعه ی جدید و مدرن، نتوانسته ایم یک روش فرزندپروری مشخصی ابداع کنیم؛ زیرا از یک سو روش گذشتگان را کنار گذاشته ایم و از سوی دیگر نتوانسته ایم روش های مدرن را به طور صحیح منتقل و ابداع کنیم؛ به عبارت دیگر برای تعلیم و تربیت فرزندانمان یک رویکرد مشخص نداشته ایم. رویکرد؛ یعنی الگو و روش تعلیم و تربیت یا آموزش و پرورش بر پایه ی نظریه های روانشناسی. اکنون فرصت مناسبی است تا با استفاده از منابع معتبر دیگران، بخصوص غرب و منابع سنتی خودمان و نیز جمع آوری تجربه های کار با کودک و خانواده، یک رویکرد جدید ابداع و معرفی کنیم؛ رویکردی که متناسب با فرهنگ بومی خودمان و متکی بر دستاوردهای علمی دنیا است. توجه کنیم که علم از آنِ خداوند است و هرجایی که باشد، می توانیم آن را به دست آوریم و از آن استفاده کنیم، ولی برای استفاده ی صحیح از آن باید معیار داشته باشیم. امروزه در دنیا رویکردهای زیادی وجود دارد. رویکرد غالب در نظام آموزش و پرورش ما رویکرد رفتارگرایی است و رویکردهای شناخت گرایی و انسان گرایی کم کم به تقلید از اروپا وارد شده است . هر رویکرد از دو بخش بینش و روش تشکیل شده است؛ بینش یعنی نگاه و روش یعنی چگونگی و عملکرد. در بینش، به چرایی و در روش، به چگونگی پاسخ میدهیم. در حقیقت قبل از هر اقدام یا تصمیمی باید به سه سؤال «چیستی»، «چرایی» و «چگونگی» پاسخ دهیم. هدف ما معرفی یک رویکرد بومی است؛ «رویکرد هوش متعادل» حاصل بیش از سی سال کار مُداوم با کودک و خانواده، مطالعه و پژوهش در متون علمیِ روانشناسی و متون سنتی و نیز جمع آوری تجربه ها است. برای رسیدن به آرزوی کودک سالم، موفق و خوشبخت در آینده و نیز داشتن راهبرد، لازم است به راهکار اساسی و عملی و متکی به نظریه ی علمی فکر کنیم. برای این هدف بايد هوش های پایه، مهارت هاى زندگى و نیز ارزش هاى زندگى را در بچه ها تقويت كنيم. انسان وقتى به دنيا مى آيد از لحاظ جسمى كامل است و بايد نمو كند، روح نیز متصل به آگاهى كل است. در خلقت، غريزه در جسم و فطرت در روح با انسان به دنيا مى آيند، اما ذهن در طول زمان بايد شكل بگيرد و رشد كند. به همین دلیل ما از ذهن شروع كرديم، چراکه هوش، مهارت استفاده از ذهن است. مهارت آموختنی است، پس باید یاد بگیریم که مهارت استفاده از ذهن را پیدا و کسب کنیم. یک انسان باهوش، انسانی است که بهترین استفاده را از ظرفیت های ذهنش می کند. تا حدود چهل سال پیش، هوش را فقط هوش شناختی یا IQ یا هوش عقلانی می دیدند. متأسفانه این باور همچنان در کشور ما وجود دارد که «بچه ای باهوش است که IQ بالایی دارد». درحالی که از حدود چهل سال پیش هوش های چندگانه مطرح شد که معروف ترین نظریه های مربوط به آن متعلق به هوارد گاردنر-روانشناس امریکایی- است. امروزه اثبات شده که ذهن و هوش، بخش های مختلفی دارند و انسانی که از تمام ابعاد هوش و ذهن خود استفاده کند، باهوش است. نظریه ی هوش متعادل نیز به این تقسیم بندی ذهن و هوش اعتقاد دارد. در نگاه هوش متعادل، ذهن شبیه به یک میز دایره ای شکل است که هشت مدیر برای اداره ی بخش های مختلف بدن در آنجا حضور دارند.